top
logo


Home Poesia sarda Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004 PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 179
ScarsoOttimo 
Scritto da Antonio Fanari   
Lunedì 03 Agosto 2009 17:48
Indice
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004
I tema: sa lagrima, su sambene, su sudore
I tema pag,1
I tema pag.2
I tema pag.3
II tema: su ruju, su nieddu, su biancu
II tema pag.2
II tema pag.3
Duine e varie
Sonetti a Santa Vida
Tutte le pagine

Gara poetica ASUNI 16/Ottobre/2004

Cantata dai poeti B. Zizi, M. Masala, G. Porcu

 

Esordio

La gara è iniziata con il confronto dei poeti in una serata nuvolosa, minacciosa di pioggia e con scrosci improvvisi, a disputa in corso ed alla terza ottava, cantata da Giuseppe Porcu, l’acqua è venuta giù copiosa; dopo alcuni minuti di esitazione si è deciso di trasferire i poeti nella Sala Convegni messa a disposizione dal Comune. La gara solitamente si svolge la serata del 13.

 

 

1-Zizi

Asuni caru, dulche populàdu

Chi sempre a bonu coro mi has recìdu,

Cuntentu ca mi has oe preferìdu

A tie dae nou sò torràdu,

Tres annos giustos che aiat passàdu

Dae s’attera olta chi mi has bìdu.

Cun sentimentu fraternu e devotu

Dae su coro bos saludo totu(s).

 

2-Masala
Cun su meu poeticu talentu

Chi sa natura mi hat dadu in dote,

Cantu m’intendo s’animu cuntentu

Torrende a Asune, a cantare istanotte,

Cun isperanzia ‘ona e in s’intentu

Chi nessi in parte divertere bos potte.

Prò Vida Santa sa martire Sarda

E gradide un’inistrinta ‘e manu carda.

 

3-Porcu

O Asuni in su bellu tou abitu

Est s’ora chi cun versos m’ispieghe,

E chi non pioat mi cumbenit chi preghe

A Vitalia e a Deus benedittu,

Pro custa gara de su mese deghe

A su seighi fissàdu fit s’invitu,

E de sa chida in sa die sesta

Bos ‘nde ‘atto saludos pro sa festa

 

4-Zizi
Si sa sorte non amus in favore

Podimus narrer ch’est’un’isventura

Pro  ponnere unu frenu a sa natura

Bi cheret solu Deus criadore

Sende in piatta bi’ adiat timore

de leare dognunu un’infustura,

como no’ nos podimus lamentare

prite parimus santos in s’altare.

 

5-Masala

De su palcu chi fattu han’in piatta

Nois pigadus semus in s’iscala,

Una passada de abba l’hat fatta

Però sa notte no est notte mala,

Ma nos ‘nde trasferimos a sa sala

E custa puru pro cantare est adatta

E semus a su riparu, a su seguru

Como si cheret chi pioat puru.

 

6-Porcu

Cantamos in sa Sala a boghe jara

E de sos versos chi faghimos spessu

A bortas sa natura est avara

Non sighit de s’omine s’interessu

Erisero guastàdu hat su cumplessu

E istanotte guastàdu hat sa gara

Ma est chi  l’app’a  pregare sena ingannos

Chi fettat menzus po atteros annos.

 

7-Zizi

Manc’una cosa b’ada sana ‘e detta

Parimus postos in confusione

Prima fit de su friscu sa minetta

Como pared’istiu in su salone

Prima nos ‘nd’hat bogàdu su maglione

Poi nos ‘nd’hat bogadu sa gianchetta

E si sighit su caldu sò seguru

Chi nos ‘nde ogamus sa camija puru.

 

8-Masala

Sa paghe enid’a terra dae s’altura

Est’una grascia dae Deus inviàda

Bellos tenzemus pur’una natura

Cantamos puru a s’ispensieràda

Ma istanotte evitàd’un’infustura

E nos faghimus una sueràda

E de sudore versende unu rìu

In s’atunzu parimus in s’istiu.

 

9-Porcu

Certu su tempus hat fattu malu azardu

Ma de ogni cosa s’idede in su mundu

Nois prosighimus a coro profundu

A da chi a cantare amus riguardu

E azis bidu su collega Bernardu

Sa camisa s’hat pinnigàdu a fundu

E si lu naro perdonet su motivu

Ma mi pared unu troppu isportivu.


10-Zizi

Deo a sa ‘estimenta sò fidele

Cando timo su caldu si b’hat friscu,

Ma custu notte pared’un’arriscu

Unu destinu tenemus crudele

O est dispettu ‘e Santu Daniele (*)

O est dispettu de Santu Franziscu.(*)

Dà chi fit custa gara istabilìda

A cantare in onore ‘e Santa Vida.

 

11-Masala

Però no est dispettu e no est dannu

De cussa critica ‘ogàdemi sa fune,

Si a cantare torramos a Asune

De Santa Vida sa festa ‘e ocannu,

Già nos ad’alloggiàdu su Comune

E lassàde sa pena e i s’affannu.

Ocannu c’a primu Porcu chi ’enis Tue,

Cà podiat pioere in aterue.

 

12-Porcu

Ma custa est’una Sala riunione

E non est fatta pro sa poesìa

Non si cumprendet ogni paragone

E non sempre sa ‘oghe had’armonìa

Ma forzis Zizi has a tenner rejone

Ch’in su chelu b’hat naschìdu gelosìa.

S’annu chi ‘enit pro cussu tottu a incantu

Sa festa chi la fettan pro Ognisantu.

 

13-Zizi

Però già hamus innoghe ritardàdu

Pro su nostru poeticu cunfrontu,

Non bind’at Santu ‘e li faghere affrontu

Ca dogni Santu s’est prevederàdu,

Menzus a narrer a su comitàdu

Si a nos dare unu tema hana prontu,

Si enit s’argumentu istabilìdu

Ricuperamus su tempus perdìdu.

 

14-Masala

Ma lassademil’istare su burdellu,

De fronte a unu populu ospitale,

Ca Asune no est’una capitale

Est bidda minore ‘e trattamentu bellu,

Nche faghene unu convegnu a livellu

Ammentadebos internazionale,

In ube deo Peppinu e Bernardu

Nos est permissu de cantare in Sardu.

 

15-Porcu

E pro cussu mi peso in sos pèse

E pro cantare sò semper cuntentu,

Da Santu Ajne, in decimu mese,

Tentende de mostrare su talentu,

Si a su palcu ‘nde ‘attin s’argumentu

Prosighimus sa gara totas trèse,

Ognunu sa parte sua bene bundede

E intantu s’abba no nos isfundede.

 

 

 

(*) Santi che vengono festeggiati in Asuni il giorno prima ed il giorno dopo Santa Vida, ossia il 13 Ottobre ed il 15 ottobre
Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto 2009 18:39
 

bottom

Powered by Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.monteualla.it/home/public/templates/colourful-world/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

 © 2014 www.monteualla.it - tutti i diritti riservati - Web Master Dario Secci Asuni
 www.bakumeteo.it
Tutti i contenuti sono di proprietà dei rispettivi autori - vietata la riproduzione