top
logo


Home Poesia sarda Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004 - Asuni: gara poetica ottobre 2004
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004 - Asuni: gara poetica ottobre 2004 PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 179
ScarsoOttimo 
Scritto da Antonio Fanari   
Lunedì 03 Agosto 2009 17:48
Indice
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004
I tema: sa lagrima, su sambene, su sudore
I tema pag,1
I tema pag.2
I tema pag.3
II tema: su ruju, su nieddu, su biancu
II tema pag.2
II tema pag.3
Duine e varie
Sonetti a Santa Vida
Tutte le pagine

 

Gara poetica ASUNI 16/10/2004

Cantata dai poeti B. Zizi, M. Masala, G. Porcu

 

II° Tema: Su ruju, Su nieddu, Su biancu

 

1-Zizi (Ruju)

Tenede ancora unu momentu

Hana un’attera parte preparàdu

Pustis de haer bastante lagrimàdu.

Como torrande in palcu sò cuntentu

Sos colores han como in pensamentu

Sos chi appartenene a su comitàdu

D’aere unu colore giustu mi anto

E da su palcu su ruju bos canto

 

2-Masala (Nieddu)
Ecco pro tottu sos iscultadores

Nois su primu tema hamus finìdu,

E isperu de haer divertìdu

Prite parian altos sos umores,

Como su tema sigundu han battidu

E in ube si trattat de colores,

E si legginde no happo isbagliadu

A mie su nieddu m’est toccadu.

 

3-Porcu (Biancu)

Unu tema a s’aterunu est gemellu

Pro lu cantare cun boghe segura

Ma deo creo chi mamma natura

Cando su mundu hat fattu a livellu

Lead’in manus hada unu pinzellu

A dogni essere li hat dadu sa pintura

E como unu colore deo happ’a fiancu

Da chi in sorte happo tentu unu biancu

 

4-Zizi (Ruju)

Isco dogni colore est necessariu

Ogni colore bellu dat recreu,

Comente est presentàdu in modu variu

Nos distinghe su bellu dae su feu,

Su sambene chi prima haiat Mariu

Como lu tenzo in su colore meu,

Sia in d’unu mannu oppur piseddu

Guai si est biancu o si est nieddu.

 

5-Masala (Nieddu)

Mancari poeta de professione

Pro lu cantare penso chi fadighe

Sena pensare cun bois si bi brighe

A sos chi iscultana cun attenzione

Tant’appertenid’a mie su carvone

Appartenid’a mie su pighe

Daboi chi su nieddu mi est toccàdu

E appartenid’a mie su peccàdu

 

6-Porcu (Biancu)

Su tema toccat de mi lu leare

E non hada essere una parte istrana

A Mariu luttu assegnadu hana

A logu ‘e mortos bi podet andare

Deo e Zizi nos podimus bantare

Ca semus in sa bandiera italiana

Invece Mariu già non bi ses Tue

Paret chi non t’han chertu mancu in cue

 

7-Zizi (Ruju)

Bi semusu in su nostru tricolore

Masala hat tentu diversu su destinu,

Deo cantu de su ruju su valore

E su ruju s’intonat de continu,

Su ruju sempre idamus in caminu

Ca nana chi est su simbulu ‘e s’amore,

Su nieddu ad a esser principale

Ma si presentat sempre in funerale.

 

8-Masala (Nieddu)

O Porcu chi chi mi ses a su fiancu

Tue ses che a Zizi de Baronìa,

Issu a destra mi faghe cumpagnia

Invece invece tue de me ses su mancu,

De su irde, de su ruju e su biancu

E i sa bandiera non est sa mia,

Però non sò in chirca ‘e bandiera

Chi m’appartenit sa cronaca nera.

 

9-Porcu (Biancu)

De sa cronaca ti ses bantende

Ue ti hana continu argumentàdu

Ma deo torro a su cantu isolanu

Calincunu già mi sò girende

Cantas personas bi hana ascultende

In sa sala chi han su cuccuru canu

Porcu cantat si venera sa vida

In sas biancas cadreas cunsentìda

 

10-Zizi (Ruju)

Su ruju in dogni cantu lu han difesu

E conto deo puru difensore,

Tantos proverbios bellos hana intesu

L’ischit s’omine mannu e su minore,

Faeddende continu ‘e su colore

A issu dogni pala li hana resu

Naran chi candu ruju bi hat a sera

De tempus bonu sempre bi est s’ispera

 

11-Masala (Nieddu)

Non isco si ses Porcu o ses porcheddu

Ma ses poeta de sa leva noa,

Improvvisas dae su chelveddu

Ca sos versos no bessin dae sa coa,

Fin’a cantu han su cuccru nieddu

Tand’in sos palcos had’a fagher proa,

E cando han su cuccuru biancu

Ja la cantas meda però ti balet mancu.

 

12-Porcu (Biancu)

Su colore a mie non ispaventada

Po istare in su palcu puntuale,

E de su biancu chi a mie mi cuntentada

Chi in s’esistenzia contada ideale,

Ca si su cuccuru biancu non diventada

Cheret narre chi est malu su signale,

A chi de incanire no has s’istima

Cherrer narre chi cussu est mortu prima.

 

13-Zizi (Ruju)

Addite a  faeddare de  sa fossa

Menzus a faeddare de s’esistenzia,

Connotu hamus in Russia sa potenzia

Cando han cantadu sempre a sa riscossa,

Cando ponian sempre in evidenzia

Dominadora bandiera rossa,

Porcu, si ti la cheres fagher franca

Deves alzare bandera bianca.

 
Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto 2009 18:39
 

bottom

Powered by Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.monteualla.it/home/public/templates/colourful-world/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

 © 2014 www.monteualla.it - tutti i diritti riservati - Web Master Dario Secci Asuni
 www.bakumeteo.it
Tutti i contenuti sono di proprietà dei rispettivi autori - vietata la riproduzione