top
logo


Home Poesia sarda Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004 - Asuni: gara poetica ottobre 2004
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004 - Asuni: gara poetica ottobre 2004 PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 179
ScarsoOttimo 
Scritto da Antonio Fanari   
Lunedì 03 Agosto 2009 17:48
Indice
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004
I tema: sa lagrima, su sambene, su sudore
I tema pag,1
I tema pag.2
I tema pag.3
II tema: su ruju, su nieddu, su biancu
II tema pag.2
II tema pag.3
Duine e varie
Sonetti a Santa Vida
Tutte le pagine

14-Masala (Nieddu)

Si su biancu meu pintas nieddu

Pro chi biancu siat un’anghèlu

Però s’altare non cheren in su chèlu

Cun d’un’isposale de divinu affettu

Chi ad a esse biancu custu velu

E poi bos c’andades a su lettu

Nara cale Ti piaghet de piusu

Su nieddu ‘e sutta o su biancu ‘e susu.

 

15-Porcu (Biancu)

Ma si cantamus a cuncettos isortos

Zizi de ti risponder happo manera,

Non pò faghere un’offesa istasera

A chie a Comunismu hada in portos,

Pò restare in su tema ‘e sa bandera

Hat fattu barant’annos idende portos,

Deo bandiera bianca ti bogo in cue

E già mi campo deo e moris tue.

 

16-Zizi (Ruju)

Deo a su ruju tenzo sempre affettu

Est su pius bellu de ogni colore,

Mariu no isveles tottu su segretu

Tenzas pius caru sempre su pudore,

Cando has a faeddare de su lettu

Evitas calincunu mannu errore,

Calchi pisedda inoghe distimonza

Diventat ruja dae sa ‘irgonza.

 

17-Masala (Nieddu)

Tue ses unu poeta maduru

Bernardu a fiancu a barba cana,

Però lassam’istare sa mattana

Ca ‘nd’idimos s’esempiu siguru,

Ammentadinde, nieddu est s’iscuru

Comente puru nieddu est Satana,

Este su nieddu su chi meravizzada

E a su tou non si b’assimizzada.

 

18-Porcu (Biancu)

E niedda tenes puru calchi rocca

Sos cuncettos los ispiegan francos,

A fiancu impare non sezis istancos

In sa gara a guastare bocca a bocca,

Cantu bella contada una picciocca

Si hat duas filas de dentes biancos,

Però Masala intende sos faeddos

Si hat duas filas de dentes nieddos.

 

19-Zizi (Ruju)

Bos dia cherrer ponnere a su prou

Si su chi est giustu podides negare,

Ca devimus d’accordu camminare

Nò andare dognunu a contu sou,

Si custu sero a chena hamus un’ou

Mi lu devo cun Porcu mandigare,

C’hamus unu cuntrattu a puntu fissu

Su ruju a mie e su biancu a issu.

 

20-Masala (Nieddu)

O Porcu ses’un’improvvisadore

E a sa manca mia Ti collocas,

Però tenes sa parte pius picocca

E i sa mia est superiore,

S’esponede a su sole una picciocca

No est pensende a su tou colore,

E penso ch’in su nieddu b’isperede

Proite ruja e oscura issa si cherede.

 

21-Porcu (Biancu)

Ma ca est ruja Tue etottu lu has cantàdu

E a Zizi ‘nche has postu in su sistema,

Ma deo b’isto de sa tinta in sa crema

Unu contu bos lu fatto cunfirmàdu,

Ca mi hat nàdu custu comitàdu,

Ca de biancu nos hat dadu su tema,

Po bos pagare istasero a facci francu

Già bos dò tres assignos in biancu.

 

22-Zizi (Ruju)

S’assegnu lu lassamos ancora sutta

L’hana pagare poi una vera rata,

Ancora trattenimus un’iscutta

Ponimus sos colores in cumbatta,

Cantu est bellu unu piattu ‘e pastasciutta

Cando lu faghet ruja sa pumata,

Si cussa parte no azis cumpagna

Sezis che maccarrones senza bagna.

 

23-Masala (Nieddu)

Ma Porcu improvvisende in custu logu

Sa chi has nadu est tottu cosighedda,

E i su nieddu non Ti leese a giogu

Pro esempiu leamos sa padedda,

Chi ‘nche la ponen in subra ‘e su fogu

Ammentadinde diventat niedda,

E i su dicciu antigu no est faddìdu

Petta niedda, brou saborìdu.

 

24-Porcu (Biancu)

Deo lasso s’istiga e i su calcu

Cando in palcu bi fatto sa cumbatta,

E como creo chi sia bene fatta

S’iscena pro chi montese unu palcu,

E non dia a cherrere Zizi a su palcu

Chi diventede ruja una pumata,

A mie mi rispettan custu die

E i su ruju lu ‘ettan solu a Tie.

 

25-Zizi (Ruju)

Porcu ses che a mie ‘e Baronìa

Sindria e melone non poden mancare,

Tue connosches sa categorìa

A da chi est tempus de lu mandigare,

Analizzende sa sindria ebbìa

Sempre si est ruja depes osservare,

A da chi est ruja ‘e mandigare est s’ora

A da chi est bianca no est fatta ancora.

 

26-Masala (Nieddu)

Cantende pro sa festa ‘e Santa Vida

Sa martire chi est naschida in Casteddu,

In su palcu a fiancu ‘e Marieddu

Non li dichiaredas un’isfìda,

Però cando su semen est nieddu

Est signu chi sa sindria est cumprìda,

Est realtàde e non est fantasìa

E già l’ischides sos de Baronìa.

 

27-Porcu (Biancu)

Sa zente in sa frutta si cuntentada

Ma su passu est po cunforma a s’anca,

E si sa sindria ponzo in sa tanca

Su terrìnu  ‘onu già mi l’alimentada,

Zizi hat nàdu chi prima contat bianca

A pianu a pianu ruja ‘nche diventada,

E tando addite ti lamentas in cue

Si dae me sese naschìdu Tue.

 

28-Zizi (Ruju)

Deo sa sindria ruja happo connottu

Tue non trattes de cussu colore,

Deo a su ruju sò sempre devottu

E non mi ponet mai in malumore,

A Mie hat visitàdu su Duttore

Issu mi hat nàdu a mandigare ‘e tottu,

Tue de calchi cosa has fattu a mancu

T’hat nàdu a mandigare in biancu.

 

29-Masala (Nieddu)

O caru collega Porcu Ti rispetto

E ‘nde sias cunvintu e persuasu,

Sa parte mia lassa istare in pasu

Pro chi sa parte Tua bene accetto,

Bene s’ammentas sos de Maometto

A sa pedra daiana unu ‘asu

E i sa pedra chi ‘asaìana inie

Si niedda o si est bianca che nie

 

30-Porcu (Biancu)

Ma da chi ses un’ora pisca pisca

Deo chelzo prosighire in bon’umore,

De austu sa die non fit frisca

E Zizi ‘e passizare hat valore,

Bidede unu fundu de figumurisca

La mandigat ch’hat ruju su colore,

Tando ch’est intro colore tenzessidi

Da ch’est bintràda e poi non bessìdi
Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto 2009 18:39
 

bottom

Powered by Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.monteualla.it/home/public/templates/colourful-world/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

 © 2014 www.monteualla.it - tutti i diritti riservati - Web Master Dario Secci Asuni
 www.bakumeteo.it
Tutti i contenuti sono di proprietà dei rispettivi autori - vietata la riproduzione