top
logo


Home Poesia sarda Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004 - Asuni: gara poetica ottobre 2004
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004 - Asuni: gara poetica ottobre 2004 PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 179
ScarsoOttimo 
Scritto da Antonio Fanari   
Lunedì 03 Agosto 2009 17:48
Indice
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004
I tema: sa lagrima, su sambene, su sudore
I tema pag,1
I tema pag.2
I tema pag.3
II tema: su ruju, su nieddu, su biancu
II tema pag.2
II tema pag.3
Duine e varie
Sonetti a Santa Vida
Tutte le pagine

31-Zizi (Ruju)

Sa parte mia l’hazis abusada

Ma penso no est rutta su guai

Si sa parte no est bene analizzàda

Penso importanzia chi tenzad’assai

Pensade a su semafuru in s’istrada

Nieddu e biancu non de mustra mai

Solu su ruju devet dominare

E cando apparit cussu est a firmare.

 

32-Masala (Nieddu)

O Zizi chi mi sese a su fiancu

Has fattu finas una bell’ottàda,

Ca a su dovere mai enis mancu

Cun cussu Tou de s’improvvisàda,

Però ammentadinde in d’un’istrada

No hada s’asfaltu colore biancu,

E tando cussu a mie appartenidi

Est nieddu a Ti narre mi cumbenidi.

 

33-Porcu (Biancu)

De Ti risponder già m’isto in s’isettu

Ca su biancu contat semper puntuale,

E i b’est’issu est sena difettu

Chi Ti traccias su mantu istradale,

E si controllas bene in calchi trettu

Bies bianca s’istriscia pedonale,

E si sò passizende calchi die

Isto siguru e passo inie.


34-Zizi (Ruju)

Non nego, ogni colore lu est valente

Si podede in totue adoperare,

Però su ruju torrat semper in mente

E calchi cosa podede insignare,

Est connottu contìnu a s’istudente

Dae sa prima iscola elementare,

Dae sos mastros a sos professores

Chi curreggene a ruju sos errores.

 

35-Masala (Nieddu)

E dias fare sa zente cunvinta

Ma lassa istare Zizi s’abolottu,

Non sò inoghe pro ti dare un’istrinta

Ammentadinde sò cumpridu e tottu,

Però a da chi ti dana unu vottu

Ammentadinde bi cheret sa tinta,

E d’est tottu su fogu su valore

In custa tinta ‘e nieddu colore

 

36-Porcu (Biancu)

In s’iscola non de fatto figura

E pro cussu in aterue bene besso,

            Postu app’a citare de  s’umana ossadura

Cussa est bianca e a issa m’interesso,

Chi ‘idiada chi b’ada una frattura

Da poi biancu li pones su gesso,

Sempre su biancu contat su sovranu

E cuss’ossu già bo lu torrat sanu.

 

37-Zizi (Ruju)

Deo non de faeddo ‘e chirurgìa

Non sò amigu de s’ingessadura,

De un’atera cosa tenzo cura

..............................................

..............................................

..............................................

Tene a mente cussu ruju donz’istante

Chi mancad’abba, ozzu o carburante.

 

38-Masala (Nieddu)

Su ruju dae mesu minche ‘ogas

Zizi improvvisende a mente sana,

Da cumente est niedda sa mattana

Non t’istes brulla brulla e joga joga,

Ammentadinde niedda est sa toga

E d’est niedda puru sa suttana,

In tribunale comente in s’altare

Tue bi has pagu ite b’intrare.

 

39-Porcu (Biancu)

Su colore meu nò est piseddu

Ca podet dare bene de certos tuos…

E in cortes porto biancos tottos duos

De issos potto fagher su faeddu

Narami si  un’erede hana duos

Anzis che biancu est arrivìdu nieddu

Arriva su colore ‘e Mariu ite disastru

Chi anzi de esser fizzu li est fizzastru.

 

40-Zizi (Ruju)

Faghimus goi sa conclusione

Tottus già unidos e umpare festosos

Custos colores ca sun curiosos

Umpare los ponimos a cumone

E a dognunu li damus rejone

Mancu est digna festa de isposos

Chi totos trese che ses a vicinu

Faghimos su bestire de Arlecchinu.

 

41-Masala (Nieddu)

Tando finimos in modu assoluttu

De fronte a unu populu gentile,

Sa parte mia a un’atera no est simìle

Però in vida hat dadu sempre fruttu,

Ca biancu nè ruju no est deghile

Su meu est su colore de su luttu

Da poi chi si naschede e chi si càmpada

Ca da sa morte nisciunu s’iscampada.

 

42-Porcu (Biancu)

Si su tema este a lu finire

Dogni parte amitto est valorosa.

Happo cantàdu allegra calchi cosa

Tantu pro custa zente divertìre,

Ma non b’hat prus cosa bella de un’isposa

Cand’issa biancu lu giughet su bestire,

Semper in me est sa èarte genuina

Biancu est su latte e bianca  est sa farina.

 

FINE 2° TEMA
Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto 2009 18:39
 

bottom

Powered by Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.monteualla.it/home/public/templates/colourful-world/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

 © 2014 www.monteualla.it - tutti i diritti riservati - Web Master Dario Secci Asuni
 www.bakumeteo.it
Tutti i contenuti sono di proprietà dei rispettivi autori - vietata la riproduzione