top
logo


Home Poesia sarda Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004 PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 179
ScarsoOttimo 
Scritto da Antonio Fanari   
Lunedì 03 Agosto 2009 17:48
Indice
Gara poetica - Zizi, Masala, Porcu - 2004
I tema: sa lagrima, su sambene, su sudore
I tema pag,1
I tema pag.2
I tema pag.3
II tema: su ruju, su nieddu, su biancu
II tema pag.2
II tema pag.3
Duine e varie
Sonetti a Santa Vida
Tutte le pagine

Gara poetica ASUNI 16/Ottobre/2004

Cantata dai poeti B. Zizi, M. Masala, G. Porcu

 

Esordio

La gara è iniziata con il confronto dei poeti in una serata nuvolosa, minacciosa di pioggia e con scrosci improvvisi, a disputa in corso ed alla terza ottava, cantata da Giuseppe Porcu, l’acqua è venuta giù copiosa; dopo alcuni minuti di esitazione si è deciso di trasferire i poeti nella Sala Convegni messa a disposizione dal Comune. La gara solitamente si svolge la serata del 13.

 

 

1-Zizi

Asuni caru, dulche populàdu

Chi sempre a bonu coro mi has recìdu,

Cuntentu ca mi has oe preferìdu

A tie dae nou sò torràdu,

Tres annos giustos che aiat passàdu

Dae s’attera olta chi mi has bìdu.

Cun sentimentu fraternu e devotu

Dae su coro bos saludo totu(s).

 

2-Masala
Cun su meu poeticu talentu

Chi sa natura mi hat dadu in dote,

Cantu m’intendo s’animu cuntentu

Torrende a Asune, a cantare istanotte,

Cun isperanzia ‘ona e in s’intentu

Chi nessi in parte divertere bos potte.

Prò Vida Santa sa martire Sarda

E gradide un’inistrinta ‘e manu carda.

 

3-Porcu

O Asuni in su bellu tou abitu

Est s’ora chi cun versos m’ispieghe,

E chi non pioat mi cumbenit chi preghe

A Vitalia e a Deus benedittu,

Pro custa gara de su mese deghe

A su seighi fissàdu fit s’invitu,

E de sa chida in sa die sesta

Bos ‘nde ‘atto saludos pro sa festa

 

4-Zizi
Si sa sorte non amus in favore

Podimus narrer ch’est’un’isventura

Pro  ponnere unu frenu a sa natura

Bi cheret solu Deus criadore

Sende in piatta bi’ adiat timore

de leare dognunu un’infustura,

como no’ nos podimus lamentare

prite parimus santos in s’altare.

 

5-Masala

De su palcu chi fattu han’in piatta

Nois pigadus semus in s’iscala,

Una passada de abba l’hat fatta

Però sa notte no est notte mala,

Ma nos ‘nde trasferimos a sa sala

E custa puru pro cantare est adatta

E semus a su riparu, a su seguru

Como si cheret chi pioat puru.

 

6-Porcu

Cantamos in sa Sala a boghe jara

E de sos versos chi faghimos spessu

A bortas sa natura est avara

Non sighit de s’omine s’interessu

Erisero guastàdu hat su cumplessu

E istanotte guastàdu hat sa gara

Ma est chi  l’app’a  pregare sena ingannos

Chi fettat menzus po atteros annos.

 

7-Zizi

Manc’una cosa b’ada sana ‘e detta

Parimus postos in confusione

Prima fit de su friscu sa minetta

Como pared’istiu in su salone

Prima nos ‘nd’hat bogàdu su maglione

Poi nos ‘nd’hat bogadu sa gianchetta

E si sighit su caldu sò seguru

Chi nos ‘nde ogamus sa camija puru.

 

8-Masala

Sa paghe enid’a terra dae s’altura

Est’una grascia dae Deus inviàda

Bellos tenzemus pur’una natura

Cantamos puru a s’ispensieràda

Ma istanotte evitàd’un’infustura

E nos faghimus una sueràda

E de sudore versende unu rìu

In s’atunzu parimus in s’istiu.

 

9-Porcu

Certu su tempus hat fattu malu azardu

Ma de ogni cosa s’idede in su mundu

Nois prosighimus a coro profundu

A da chi a cantare amus riguardu

E azis bidu su collega Bernardu

Sa camisa s’hat pinnigàdu a fundu

E si lu naro perdonet su motivu

Ma mi pared unu troppu isportivu.


10-Zizi

Deo a sa ‘estimenta sò fidele

Cando timo su caldu si b’hat friscu,

Ma custu notte pared’un’arriscu

Unu destinu tenemus crudele

O est dispettu ‘e Santu Daniele (*)

O est dispettu de Santu Franziscu.(*)

Dà chi fit custa gara istabilìda

A cantare in onore ‘e Santa Vida.

 

11-Masala

Però no est dispettu e no est dannu

De cussa critica ‘ogàdemi sa fune,

Si a cantare torramos a Asune

De Santa Vida sa festa ‘e ocannu,

Già nos ad’alloggiàdu su Comune

E lassàde sa pena e i s’affannu.

Ocannu c’a primu Porcu chi ’enis Tue,

Cà podiat pioere in aterue.

 

12-Porcu

Ma custa est’una Sala riunione

E non est fatta pro sa poesìa

Non si cumprendet ogni paragone

E non sempre sa ‘oghe had’armonìa

Ma forzis Zizi has a tenner rejone

Ch’in su chelu b’hat naschìdu gelosìa.

S’annu chi ‘enit pro cussu tottu a incantu

Sa festa chi la fettan pro Ognisantu.

 

13-Zizi

Però già hamus innoghe ritardàdu

Pro su nostru poeticu cunfrontu,

Non bind’at Santu ‘e li faghere affrontu

Ca dogni Santu s’est prevederàdu,

Menzus a narrer a su comitàdu

Si a nos dare unu tema hana prontu,

Si enit s’argumentu istabilìdu

Ricuperamus su tempus perdìdu.

 

14-Masala

Ma lassademil’istare su burdellu,

De fronte a unu populu ospitale,

Ca Asune no est’una capitale

Est bidda minore ‘e trattamentu bellu,

Nche faghene unu convegnu a livellu

Ammentadebos internazionale,

In ube deo Peppinu e Bernardu

Nos est permissu de cantare in Sardu.

 

15-Porcu

E pro cussu mi peso in sos pèse

E pro cantare sò semper cuntentu,

Da Santu Ajne, in decimu mese,

Tentende de mostrare su talentu,

Si a su palcu ‘nde ‘attin s’argumentu

Prosighimus sa gara totas trèse,

Ognunu sa parte sua bene bundede

E intantu s’abba no nos isfundede.

 

 

 

(*) Santi che vengono festeggiati in Asuni il giorno prima ed il giorno dopo Santa Vida, ossia il 13 Ottobre ed il 15 ottobreGara poetica ASUNI 16/Ottobre/2004

Cantata dai poeti B. Zizi, M. Masala, G. Porcu

 

I° Tema: Sa lagrima, Su sambene, Su sudore

 

1-Zizi (Lagrima)

Finimus custa gara ‘e poesìa

E leamus s’istrada piùs segura,

Lassende de sos sonos s’armonìa,

Isfruttamus su donu de natura,

A mie chi amo sempre s’allegrìa

Mi accumpagnat solu sa tristura,

Ca in sa prima parte sortegiàda

Sa lagrima a cantare mi est toccàda.

 

2-Masala (Sambene)
Sa zente pro sa gara ‘e poesìa

Prestad’attenzione in comuna,

Chi che i custa pro sa parte mia

Est raru a ‘nd’agatare un’ateruna;

Su primu tema ponimos in bia

E unu grazie rendo a sa fortuna,

Ca a mie m’hat trattàdu troppu bène

Ca in palte mi hat dadu su sambéne.

 

3-Porcu (Sudore)

Isperende in discreta una figura

Su tema cun cuntentu happo leàdu,

Potto narre chi est’una parte dura

Ma gai e tottu mi sò allegràdu,

E fimis faeddende de calura

E gai in custu campu sò restàdu,

E lu potto annunziare in bonumore

Ch’in sorte appo tentu su sudore

 

4-Zizi (Lagrima)

Si sò de custa parte possessore,

Non poto narrer de essere discuntentu,

Sa lagrima versàda ogni momentu

Penso chi tenza su sou valore,

Non rappresentat solu su dolore

Faghet parte ‘e su nostru sentimentu,

Ogni stilla de lagrimas tesoro

Ca narana ite b’hada intro unu coro

 

5-Masala (Sambene)

De fronte a unu populu galanu

Non isco si chi esso triunfante,

Ma s’app’in tema su sambene in manu

Ja est sa cosa pius importante,

Ca circulende in su corpus umanu

Su samben solu est su carburante,

E si est carburante est preziosu,

E si est preziosu est valorosu.

 

6-Porcu (Sudore)

Zizi dimustras su chi este in sinu

Da chi hasa a sa lagrima s’amore,

Ma si ammentades su Deus divinu

De su primu omìne criadore,

Ad’esclamadu tando in su giardinu

Sa terra impastàde de suore,

Dae tando ognunu tribagliada e arada

Però pensa a pianghe non li narada.

 

7-Zizi (Lagrima)

Ides chi Porcu a Tie ses vicinu

Non ti guastes gai sa partida,

Ischis comente gai su destinu

Sa lagrima comente at tentu vida,

Da cando Adamo ed Eva in su giardinu

Han toccàdu sa frutta proibìda,

Deus cussa sentenzia lis est dende

E lassan su giardinu lagrimende.

 

8-Masala (Sambene)

Non totus su suore lu disizana,

E mancu Tue siasa in s’isettu,

Bind’at chi si che colcana a su lettu

E poi si ‘nde pesana e passizzana,

Si b’had’ in sa salude unu diffettu,

Ammentadi su sambene analizzana,

E iscoprin su male ‘e su dolore

Però nò analizzana su sudore.

 

9-Porcu (Sudore)

Naras pianghende pò malinconia

De lassare su giardinu han tentu anelu,

Ma chie suerat bogat s’energia

E dimustrada in sa vida fama e zelu,

L’has ischire sa mama da su chelu

Chi est falàda una olta ebbia,

Tantu e pianghes non pensas cuss’impreu

E ti campes cun su sudore meu.

 

10-Zizi (Lagrima)

Si suerada da chi bi ’hat calura

E in cue rejone ti sò dende,

Ma deo pro sa lagrima  cantende

Cue sa proa nos dan pius sigura,

A da chi naschede una criadura

Arrivada a sa vida pianghende,

Sa lagrima dae s’oju li ‘essi fora

E issa sueràdu no had’ancora.

 

11-Masala (Sambene)

Lass’istare piangher su minore

Chie l’ischit proite si lamentada,

Sa mamma ‘e l’attatare si cuntentada

E non b’intrat lagrima e nè sudore,

Su coro est de su corpus su motore

Ma est su sambene su chi l’alimentada,

Est su chi s’energia la produidi

Prite lu rezzidi e lu distribuidi.

 

12-Porcu (Sudore)

Cando naschede un’omine vivente

Giustu deo happ’a dare su consizu,

Chi si narat non suerat su fizu

Ma suerat sa mamma parturente,

Si b’ada un morzende chi est dolente

Suerada in tantu martirizu,

Tando bides su suore ti este in sorte

Da sa naschida finas a sa morte.

 

13-Zizi (Lagrima)

Forsis rejone ‘nd’azis una perra

Che lagrima no hazis su valore,

Deo non chelzo fagher cuntierra

Si sò de custu tema difensore,

Mai hana nadu chi sa nostra terra

Est’un’adde de sambene e sudore,

Hana dipintu s’isfera terrena

Che un’adde de lagrimas piena.

 

14-Masala (Sambene)

Como Peppinu trascuro a Bernardu

De fronte a unu populu signore,

Prima chi si che fettat troppu tardu

In su sambene est totu su vigore,

Finas’a candu su sambene est cardu

Tando già podes faghere s’amore,

E lu faghes a da chi ti capìtada

Non lu faghes si su sambene s’infrittada.

 

15-Porcu (Sudore)

Ma poite zertas cosas m’intrallazzas

Ue pocu ti dais sa ruina,

Ammitto siast cun d’una femmina

E cuntentu in su lettu ti l’abbrazzas,

Però da chi ses fattende sa faina

Nara si suore non ‘nde cazzas,

Semper est sa parte mia chi cumandada

Sinò b’hat calchi cosa chi non andada.

 

16-Zizi (Lagrima)

Profundu nazis batti s’ambasciadu

Deo non poto fusile o pistola,

Deo canto su tema chi m’han dadu

Est de difender sa lagrima sola,

Lagrima su massaju isconsolàdu

Cando li brujan su trigu in s’arzola,

Lagrimat cando pensad’a su dannu

Ue fi su sudore ‘e tottu s’annu.

 

17-Masala (Sambene)

Ma de attera cosa mi faedda,(s)

E lassami istare custa cantilena

Però est a cantare una pisedda,

Chi est bella comente fid’Elena,

Però ammentadinde chi sa vena

Ca est buddinde che una padedda,

E penso chi sas bramas ti appaghese

A sambene frittu s’amore non faghese.

 

18-Porcu (Sudore)

Deo sa parte mia mi cumbitada

E li podede ispiegare cust’iscena,

Caente su sambene este in dogni vena

Chi ‘ogni movimentu abilitada,

Ma cun su suore, ammenta sa carena

In su cursu de sa vida s’infrittada,

Chi s’omine senza bene viazzada

In su cursu ‘e s’esistenzia si l’iscazzada.

 

19-Zizi (Lagrima)

Deo devo pensare differente

E l’ispiego in arte sa manera,

Ite conta sa lagrima sincera

Chi in sa persona po un’ora ponente,

E sò pensende ancora a s’innocente

Cundennadu a trint’annos de galera,

Pensende chi non podet fagher tantu

Isfoga solamente in su piantu 

 20-Masala (Sambene)

 

Bernardu chi ‘e poetas ses su mastru

Ca dogni versu tou est’unu lizu,

De i sa fama che tenes in s’astru

Però como permittimi un’aizu,

Pianghes si ti moridi unu fizu

Ma non pianghes po unu fizastru,

Ca cussu non t’est fizu e nè parente

E su sambene sou est differente.

 

21-Porcu (Sudore)

Però sa parte mia la prevedidi

La rispettat e bene mi l’onora,

Si est in galera no de coro bi enidi

Pianghet ca in cue bidet ogni aurora,

Ma si sorte tenede de andare a fora

Si chircada unu bellu mestieri,

Cuntentu su suore lu ponede in usu

E a piangher non bi pensat piusu.

 

22-Zizi (Lagrima)

Addite mi ponides in fastizu

Non cherides cumprender sa rejone,

Ogni lagrima est dende unu consizu

Po chie fizas tenede, attenzione,

Pensade a sa sentenzia ‘e Salomone

Cando duas mama lottant pro unu fizu,

Solu da una lagrima sincera

Hat connottu cal’est sa mamma vera.

 

23-Masala (Sambene)

O Porcu chi mi ses a i cuss’ala

Ses pro Asune su poeta nou,

E lassami su suore a una ala

Chi est’ liquefattu che i su brou,

Però dognunu dà su sambene sou

E che l’inserrana in d’una fiala,

Chie su sambene dada est donadore

Ma non si podet donare su sudore.

 

24-Porcu (Sudore)

Ma semper cussa parte mi appartenede

Permitti Ti l’ispiego a presenzia,

Ca de donare appo cumpetenzia

Cun sa parte chi a mie appartenede,

Su tribagliu meu in beneficenzia,

Lu dò a chie bisonzu in s’ora tenede,

Cando est caridade fatto cuss’impreu

Già sò donende su sudore meu.

 

25-Zizi (Lagrima)

Ma sas lagrimas bido sempre in portu

Finas Omeru s’esempiu hat dadu,

Cando in su guerru han’isfidàdu

Ettore e Achille ed Ettore est mortu,

Priamu pianghende a pil’isortu

A sa tenda d’Achille est arrivàdu,

Achille cussas lagrimas cumprendede

E cummòvidu a Ettore li rendede.

 

26-Masala (Sambene)

Cun tegus happo cantàdu contìinu

In su cursu ‘e sa carriera intrea,

Persighinde sa vida in su caminu

Non sò inoghe pro ti dare pelea,

Ma leamus s’esempiu de Enea

Chi si antat de sambene divinu,

Ca sa parte e su sambene est sa prima

Non pensada a sudore nè a lagrìma.

 

27-Porcu (Sudore)

Ses bravu unu poeta isolanu

Mala parte chi faghese in sa gala,

Ma si de Troia piangat cussu a s’ala

Finas deo già b’intro a pianu a pianu,

Enea leat su fizu a sa manu

Ue ‘nd’essit cun su babbu postu a pala,

Cun su sudore chi hat tentu cumpetenzia

De salvare sa sua discendenzia.

 

28-Zizi (Lagrima)

Cun Ettore e Achille sò partìdu

Priamu non li bastat lagrimende,

Da sa mitologia amus ischidu

Ch’importanzia a sa lagrima sun dende,

Su die chi fit Paride naschìdu

Hana bidu a Cassandra lagrimende,

Est’istàda sa lagrima indovina

Annunziende de Troia sa rujna.

 

29-Masala (Sambene)

A su collega meu Irgolesu

Li torro sa risposta giusta giusta,

In d’una bella sala che i custa

Tue a s’ala  manca e deo in mesu,

Chie est mortu ammenta chi difesu

Sa patria de sambene infusta,

Però  est de fusile o de ispada

Fora su sambene ateru non b’ada.

 

30-Porcu (Sudore)

Ma su suore no ‘nde faghede ischifu

Ca issu contat sempere importante,

Si chircas mitologia in cust’istante

Pares a mie fattende su tifu,

Ammenta, una rocca ispinghe Sisifu

E sa terra muntenede Atlante,

E tando bides chi custa parte mia

Est forte finas in mitologìa.

 

31-Zizi (Lagrima)

Mariu s’ottava tua l’appo intesa

E de la giudicare sò in grados,

Si mi citas esercitos pagados

C’andana a s’iscontrare cun lestresa,

Ue sun’interrados sos soldados

Mortos senza sa patria sa difesa,

Su sambene asciutàdu ‘nch’est da ora

Sas lagrimas falende sun’ancora.

 

32-Masala (Sambene)

In custu palcu isprovvistu e laru,

De fronte a unu populu cumpattu,

Ti l’ispiego chiaru, chiaru,

O caru Porcu, ca non sò distrattu,

Cando su sambene est liquifattu

Cussu miraculu est de San Gennaru,

E Tue mi ‘nchi ‘essis in Sisifu

Chi a l’intendere mi faghede ischifu.

 

33-Porcu (Sudore)

Però Mariu non sias attrividu

Ca finas cussu contu est prodigiosu,

Amitto su sordadu est valorosu

In su fronte sa vida hat perdìdu,

Ma si a Ercole tenides famosu

Est ca doighi fadigas hat cumprìdu,

Cun su suore hat mustradu sos brios

Pulid’istallas a deviat sos rios.

 

34-Zizi (Lagrima)

Bi sò deo inue bi hat rujna

Inue a bortas s’omine est crudele,

Non est lagrima dulche che i su mele

Lagrima chi a s’amaru est vicina,

Bidimusu ite faghede Israele

In sos terrinos de sa Palestina,

Intendimus faeddare dogni tantu

S’importanzia ’e su muru e su piantu.

 

35-Masala (Sambene)

Una gherra no est un’isposonzu

Che duos in’amore sun unidos,

Ma sos esempios già los amos bidos

E ‘nde su populu intreu distimonzu,

E si b’hat gherra e b’hat feridos

In cue tenent de sambene bisonzu,

E  aditte chi andasa e chi ti frimmas

Chi non tenes bisonzu de lagrimas.

 

36-Porcu (Sudore)

De silacca lassàde sa puntiglia

Non mi chelzo reduire a cussu accabbu,

Ma si e su suore s’ispiego su grabbu

Su chi in vida tenede ogni meraviglia,

Ogni die suerada unu babbu

Si tenede de campare sa famiglia,

In su postu de tribagliu est presente

Suerende ogni die onestamente.

 

37-Zizi

Cando apparede in ojos premurosa

Sa lagrim’est signale de amore,

Pensade a Maroncelli in su dolore

Cando li segan s’anca cangrenosa,

Regalada una rosa a su duttore

Non podinde a li dare attera cosa,

Da issu su dottore si ‘nche franghede

E accettada sa rosa pianghede. 

 

38-Masala (Sambene)

  S’ottàda già la faghes a ispantu

De fronte a tottu su populu unìdu,

Ma innoghe si cheret divertìdu

Non ad’esse pensende a su piantu,

Proite si s’Avis hana  istituidu

Deo nd’appo s’onore e i su vantu,

Chi apprezzat su sambene a tottu prou

Non sun pensende a su piantu tou.

 

39-Porcu (Sudore)

Si si vivede una vida cumpleta

De dogni cosa si podede ischire,

A certa zente ti podes aunire

Chi non sempre sa mente hat perfetta,

Cun ingannu leadu hat sa cascetta

E pianghende già andad’ a pedire,

Ingannende sa gente in cuss’iscena

Chered’issu campare a pal’anzena.

 

40-Zizi (Lagrima)

Non de cheret sa lagrima protesta

Ogni notizia est de cunsiderare,               

Non solu ue bi hat mortos de interràre

Ma finamentas in ue b’hat festa,

Una fiza est andende a s’isposare

Sa mamma chi est ponzende pannu in testa,

E finzas in cuss’ora, meravizza

S’intende lagrimende mamma e fizza.

 

41-Masala (Sambene)

........................................................

........................................................

..............sas venas chi s’isfogana

Bene sos soldados sas chi punghede,

Ti basta bene in piu ti che ‘nde ogana

Chi bind’hat de mancu tind’aggiunghede,

Tantu su valore de su sammbene est custu

Ca bi cheret su tantu giustu, giustu.

 

42-Porcu (Sudore)

Ma como intro in sa religione

Calchi scena deo l’happo connotta

Cristos ammentades sena fagher lotta

Affrontadu hat sa morte a perfezione

Suerende lea sa rughe a su Golgota

E suerada in s’ora ‘e sa passione

Pro redimere a nois totus in custa terra

Una lagrima non li falada a terra

 

43-Zizi (Lagrima)

Narat s’istoria chi Santu Cristolu

Sende unu sero, iscuru  s’orizzonte,

Unu piseddu in su riu de Oronte

Intesu hat pianghende in tantu dolu,

Si l’hat leadu a palas cun consolu

E pesaiat comente unu monte,

Hat cumpresu da poi su valore

Fit su piantu de su Redentore.

 

44-Masala (Sambene)

Però Porcu mi chircas pilu in s’ou

Cando a rie Ti ‘atti sa gana,

Su chi hat fattu prodigioso in Cana ..

In sa rughe de eroe hat fattu prou,

Pro redimire sa nostra razza umana

Mi c’hat versàdu su sambene sou,

E chi a Cristos pianghende l’han bidu

Narami Tue inube l’has leggìdu.

 

45-Porcu (Sudore)

Ma si a Gristolu mi chircas in sa gala

Zizi a mie ses dende cussu gosu,

Ammenta Cristu s’hat leàdu a pala

E nat chi fit su pesu su pesosu,

Ma suerende non fiad’in riposu

Che lu giumpat de su riu a s’atter’ala,

Li narat Cristu, da oe contas Santu

C’hat sueràdu e hat tentu ‘antu.

 

46-Zizi (Lagrima)

Prima intrada est sa lagrima in iscena

E su pizzinnu est Cristu fizu ‘e Deu,

Ma de cantu sa lagrima hada impreu

Cherzo consideredas como appena,

Sa lagrima de Maria Maddalena

In domo de Simone Fariseu,

 Cun su samben de Mariu si est dannàda

Cun sa lagrima mia si est salvàda .

 

47-Masala

O Zizi a sa dresta chi mi sese

Sos paragones Tuos sunu vanos,

Pro esempiu sa lagrima non leese

Si Cristu hat redimidu sos umanos,

Cun su sambene chi li falada dae pese

E i su chi li falada dae sas manos,

In subra de una rughe issest’istadu

Non hat piantu e non hat sueràdu.

 

48-Porcu (Sudore)

Non b’hat bisonzu‚’e leare sa pinna

Pro corrisponde serenu serenu,

Si citamos a Cristu Santu amenu

Su sudore no hat istare ninna ninna,

Su babbu fit Zuseppe Nazarenu

A l’ischides fit unu mastru ‘e linna,

Suerende in sa buttega de continu

Hat fattu mannu su fizu divinu.

 

49-Zizi (Lagrima)

Non bi passedas in istradas tortas

Dadeli a sa lagrima su valore,

Ca issa in su momentu de s’errore

De pentimentu aberit sas portas,

Sa lagrima de Pedru piscadore

Pustis negadu a Cristu pro tre bortas,

Tando pentìdu a un’ala si abbandada

E lagrimende perdonu domandada.

 

50-Masala (Sambene)

Tue ses unu de sos improvvisadores

Ma si mi pones in mente ti frenas,

Cun sas solitas tuas cantilenas

De fronte a totu sos iscultadores,

Cristos versat su samben dae sas venas

Ridimìdu ad a nois peccadores,

E Gesù Cristu non hat sueràdu

Ca tantu non hat mai trabagliadu.

 

51-Porcu (Sudore)

Cristu a cust’ala che lu giughe (s)

Chi de sa vida hat tentu s’accabbu,

Però Mariu non siast cun custu grabbu

Sa parte mia menzus pone in lughe,

Happo nadu sueràdu hat su babbu

Suerat issu pighende sa rughe,

Mi naras cantilenas e ses troppu attrivìdu

Sinnu sa bibbia has male leggìdu.

 

52-Zizi (Lagrima)

De fagher gherra umpare azis decisu

Unu  piùs de s’ateru accanìdu,

Nisciunu ‘e bois mai had’assistìdu

Comente ispuntad’issa de improvvisu,

Maria in rughe su fizu l’hat bidu

Sas lagrimas sulcàdu li han su visu,

Dae tando la giaman cun onore

Nostra signora e sos sette dolore(s).

 

53-Masala (Sambene)

 O Porcu si sighis gai ti arruinas

E tenes forza e segas sos ispaos,

Ma su monte Golgota est’unu caos

Addite cun su sudore Ti avvicinas,

Cando in conca l’han postu ispinas

E in manos e in sos pes li han postu jaos,

A nos redimere e salvare resessidi

Sa parte Tua non b’intrad’ e bessidi.

 

54-Porcu (Sudore)

Però semper Porcu s’interessada

A da chi a cuss’iscena sò arrivìdu,

A Cristu deo non lu happo ‘idu

Ma nanchi cun sa rughe attraessada,

Unu mannu monte e bois azis bidu

Sa morte tando su sambene lu versada,

Cando si colpo bos  faghimos goi

Ca prima bi sò deo e Tue a poi.

 

55-Zizi (Lagrima)

Su mundu est lagrimende ogni minutu

Parede su lagrimare unu destinu,

Ammentade un’iscena in Vermicinu

Cando diversa zente hat postu in luttu,

Sa borta chi su poveru Alfredinu

A intru de unu puttu ‘nch’est irruttu,

Unu piseddu a tottus caru tantu

Tottu canta s’Italia lu hat piantu.


 

56-Masala (Sambene)

In d’unu bellu logu che i custu

De fronte a unu populu ospitale,

Da chi ses Porcu a su momentu giustu

Tando s’appelzo che i su mannale,

T’app’a bocchire in su mese ‘e Nadale

E i su sambene mi lu cogo arrustu,

Chi este isquisìdu su sabore

Non apesse pensende a su suore.

 

57-Porcu (Sudore)

E già m’incantan custas rimas bellas

Ses su mastru de sos improvvisadores,

Da cando bettàdu  han sas turres gemellas

Ammitto in cue b’haiat dolores,

Ma suerana sos succorridores

Ponende chie istat male in sa barella,

S’istas pianghende a momentu opportunu

Zizi salvare non has’ a nisciunu.

 

58-Zizi (Lagrima)

Ponìde cussas armas in retiru

E Mariu puru s’arroganzia frimma,

Ammenta chi est sa lagrima de ammiru

Possibile non l’happas tanta istima,

Cando unu male malu bi hat in giru

Su sambene infettàdu est pro prima,

Invece subra sa lagrima mia

Non li attaccada peruna maladìa.

 

59-Masala (Sambene)

O caru Zizi chi mi ses affacca

Non sò inoghe a Ti dare motivu,

Ma già bi ses un’ora tichi tacca

Ammentadinde si ses est cumprensìvu,

Ch’in su sambene meu bi est s’acca

Est bi negativu e positivu,

E i sa lagrima chi dae s’oju enidi

Narami a cale gruppu appartenedi.

 

60-Porcu (Sudore)

Cun su sambene già no m’addoloras

Però sa parte mia la mantene, (t)

E proite a Baldini non lu onoras

Sende pagu a sa   tenta le tene(s)

Chilometros in sa olimpiade da Atene

Faghed baranta in s’arcu ‘e duas oras

E suerende hat tentu su tesoro,

Hat meritàdu sa medaglia ‘e oro.

 

61-Zizi (Lagrima)

Finimos tottu cantu su baccanu

Terminamus in paghe e cun amore

Dae ora e in su tempus benidore

Siat pro tottu su genere umanu

Tenzat sa ricumpensa su suore

E su samben chi siat semper sanu

Sa lagrima ti fettet cumpanzia

In momentos de festa e de allegria

 

62-Masala (Sambene)

A la finimus cun bonu giudiziu

S’hana ordinàdu su tema a lu arreere,

Già c’hamos postu tottu su podere

Cun zente meda a momentu propiziu,

Ma si suerad’in su sacrifiziu

E si pianghede in dispiaghere,

In sa vida de un’essere terrenu

Ma su sambene ‘e podere est pienu.

 

63-Porcu (Sudore)

A da chi su momentu est arrivende

A un’ala los ponimos sos affannos,

Ma non crededas, parte ‘e custos mannos

In su palcu non conto suerende,

Su sambene chi istede iscurrende

In sas venas finas a chent’annos,

Sa lagrima cun tanta caridade

In oras cuntentas de serenidàde.

 

FINE

 


 

Gara poetica ASUNI 16/10/2004

Cantata dai poeti B. Zizi, M. Masala, G. Porcu

 

II° Tema: Su ruju, Su nieddu, Su biancu

 

1-Zizi (Ruju)

Tenede ancora unu momentu

Hana un’attera parte preparàdu

Pustis de haer bastante lagrimàdu.

Como torrande in palcu sò cuntentu

Sos colores han como in pensamentu

Sos chi appartenene a su comitàdu

D’aere unu colore giustu mi anto

E da su palcu su ruju bos canto

 

2-Masala (Nieddu)
Ecco pro tottu sos iscultadores

Nois su primu tema hamus finìdu,

E isperu de haer divertìdu

Prite parian altos sos umores,

Como su tema sigundu han battidu

E in ube si trattat de colores,

E si legginde no happo isbagliadu

A mie su nieddu m’est toccadu.

 

3-Porcu (Biancu)

Unu tema a s’aterunu est gemellu

Pro lu cantare cun boghe segura

Ma deo creo chi mamma natura

Cando su mundu hat fattu a livellu

Lead’in manus hada unu pinzellu

A dogni essere li hat dadu sa pintura

E como unu colore deo happ’a fiancu

Da chi in sorte happo tentu unu biancu

 

4-Zizi (Ruju)

Isco dogni colore est necessariu

Ogni colore bellu dat recreu,

Comente est presentàdu in modu variu

Nos distinghe su bellu dae su feu,

Su sambene chi prima haiat Mariu

Como lu tenzo in su colore meu,

Sia in d’unu mannu oppur piseddu

Guai si est biancu o si est nieddu.

 

5-Masala (Nieddu)

Mancari poeta de professione

Pro lu cantare penso chi fadighe

Sena pensare cun bois si bi brighe

A sos chi iscultana cun attenzione

Tant’appertenid’a mie su carvone

Appartenid’a mie su pighe

Daboi chi su nieddu mi est toccàdu

E appartenid’a mie su peccàdu

 

6-Porcu (Biancu)

Su tema toccat de mi lu leare

E non hada essere una parte istrana

A Mariu luttu assegnadu hana

A logu ‘e mortos bi podet andare

Deo e Zizi nos podimus bantare

Ca semus in sa bandiera italiana

Invece Mariu già non bi ses Tue

Paret chi non t’han chertu mancu in cue

 

7-Zizi (Ruju)

Bi semusu in su nostru tricolore

Masala hat tentu diversu su destinu,

Deo cantu de su ruju su valore

E su ruju s’intonat de continu,

Su ruju sempre idamus in caminu

Ca nana chi est su simbulu ‘e s’amore,

Su nieddu ad a esser principale

Ma si presentat sempre in funerale.

 

8-Masala (Nieddu)

O Porcu chi chi mi ses a su fiancu

Tue ses che a Zizi de Baronìa,

Issu a destra mi faghe cumpagnia

Invece invece tue de me ses su mancu,

De su irde, de su ruju e su biancu

E i sa bandiera non est sa mia,

Però non sò in chirca ‘e bandiera

Chi m’appartenit sa cronaca nera.

 

9-Porcu (Biancu)

De sa cronaca ti ses bantende

Ue ti hana continu argumentàdu

Ma deo torro a su cantu isolanu

Calincunu già mi sò girende

Cantas personas bi hana ascultende

In sa sala chi han su cuccuru canu

Porcu cantat si venera sa vida

In sas biancas cadreas cunsentìda

 

10-Zizi (Ruju)

Su ruju in dogni cantu lu han difesu

E conto deo puru difensore,

Tantos proverbios bellos hana intesu

L’ischit s’omine mannu e su minore,

Faeddende continu ‘e su colore

A issu dogni pala li hana resu

Naran chi candu ruju bi hat a sera

De tempus bonu sempre bi est s’ispera

 

11-Masala (Nieddu)

Non isco si ses Porcu o ses porcheddu

Ma ses poeta de sa leva noa,

Improvvisas dae su chelveddu

Ca sos versos no bessin dae sa coa,

Fin’a cantu han su cuccru nieddu

Tand’in sos palcos had’a fagher proa,

E cando han su cuccuru biancu

Ja la cantas meda però ti balet mancu.

 

12-Porcu (Biancu)

Su colore a mie non ispaventada

Po istare in su palcu puntuale,

E de su biancu chi a mie mi cuntentada

Chi in s’esistenzia contada ideale,

Ca si su cuccuru biancu non diventada

Cheret narre chi est malu su signale,

A chi de incanire no has s’istima

Cherrer narre chi cussu est mortu prima.

 

13-Zizi (Ruju)

Addite a  faeddare de  sa fossa

Menzus a faeddare de s’esistenzia,

Connotu hamus in Russia sa potenzia

Cando han cantadu sempre a sa riscossa,

Cando ponian sempre in evidenzia

Dominadora bandiera rossa,

Porcu, si ti la cheres fagher franca

Deves alzare bandera bianca.

 14-Masala (Nieddu)

Si su biancu meu pintas nieddu

Pro chi biancu siat un’anghèlu

Però s’altare non cheren in su chèlu

Cun d’un’isposale de divinu affettu

Chi ad a esse biancu custu velu

E poi bos c’andades a su lettu

Nara cale Ti piaghet de piusu

Su nieddu ‘e sutta o su biancu ‘e susu.

 

15-Porcu (Biancu)

Ma si cantamus a cuncettos isortos

Zizi de ti risponder happo manera,

Non pò faghere un’offesa istasera

A chie a Comunismu hada in portos,

Pò restare in su tema ‘e sa bandera

Hat fattu barant’annos idende portos,

Deo bandiera bianca ti bogo in cue

E già mi campo deo e moris tue.

 

16-Zizi (Ruju)

Deo a su ruju tenzo sempre affettu

Est su pius bellu de ogni colore,

Mariu no isveles tottu su segretu

Tenzas pius caru sempre su pudore,

Cando has a faeddare de su lettu

Evitas calincunu mannu errore,

Calchi pisedda inoghe distimonza

Diventat ruja dae sa ‘irgonza.

 

17-Masala (Nieddu)

Tue ses unu poeta maduru

Bernardu a fiancu a barba cana,

Però lassam’istare sa mattana

Ca ‘nd’idimos s’esempiu siguru,

Ammentadinde, nieddu est s’iscuru

Comente puru nieddu est Satana,

Este su nieddu su chi meravizzada

E a su tou non si b’assimizzada.

 

18-Porcu (Biancu)

E niedda tenes puru calchi rocca

Sos cuncettos los ispiegan francos,

A fiancu impare non sezis istancos

In sa gara a guastare bocca a bocca,

Cantu bella contada una picciocca

Si hat duas filas de dentes biancos,

Però Masala intende sos faeddos

Si hat duas filas de dentes nieddos.

 

19-Zizi (Ruju)

Bos dia cherrer ponnere a su prou

Si su chi est giustu podides negare,

Ca devimus d’accordu camminare

Nò andare dognunu a contu sou,

Si custu sero a chena hamus un’ou

Mi lu devo cun Porcu mandigare,

C’hamus unu cuntrattu a puntu fissu

Su ruju a mie e su biancu a issu.

 

20-Masala (Nieddu)

O Porcu ses’un’improvvisadore

E a sa manca mia Ti collocas,

Però tenes sa parte pius picocca

E i sa mia est superiore,

S’esponede a su sole una picciocca

No est pensende a su tou colore,

E penso ch’in su nieddu b’isperede

Proite ruja e oscura issa si cherede.

 

21-Porcu (Biancu)

Ma ca est ruja Tue etottu lu has cantàdu

E a Zizi ‘nche has postu in su sistema,

Ma deo b’isto de sa tinta in sa crema

Unu contu bos lu fatto cunfirmàdu,

Ca mi hat nàdu custu comitàdu,

Ca de biancu nos hat dadu su tema,

Po bos pagare istasero a facci francu

Già bos dò tres assignos in biancu.

 

22-Zizi (Ruju)

S’assegnu lu lassamos ancora sutta

L’hana pagare poi una vera rata,

Ancora trattenimus un’iscutta

Ponimus sos colores in cumbatta,

Cantu est bellu unu piattu ‘e pastasciutta

Cando lu faghet ruja sa pumata,

Si cussa parte no azis cumpagna

Sezis che maccarrones senza bagna.

 

23-Masala (Nieddu)

Ma Porcu improvvisende in custu logu

Sa chi has nadu est tottu cosighedda,

E i su nieddu non Ti leese a giogu

Pro esempiu leamos sa padedda,

Chi ‘nche la ponen in subra ‘e su fogu

Ammentadinde diventat niedda,

E i su dicciu antigu no est faddìdu

Petta niedda, brou saborìdu.

 

24-Porcu (Biancu)

Deo lasso s’istiga e i su calcu

Cando in palcu bi fatto sa cumbatta,

E como creo chi sia bene fatta

S’iscena pro chi montese unu palcu,

E non dia a cherrere Zizi a su palcu

Chi diventede ruja una pumata,

A mie mi rispettan custu die

E i su ruju lu ‘ettan solu a Tie.

 

25-Zizi (Ruju)

Porcu ses che a mie ‘e Baronìa

Sindria e melone non poden mancare,

Tue connosches sa categorìa

A da chi est tempus de lu mandigare,

Analizzende sa sindria ebbìa

Sempre si est ruja depes osservare,

A da chi est ruja ‘e mandigare est s’ora

A da chi est bianca no est fatta ancora.

 

26-Masala (Nieddu)

Cantende pro sa festa ‘e Santa Vida

Sa martire chi est naschida in Casteddu,

In su palcu a fiancu ‘e Marieddu

Non li dichiaredas un’isfìda,

Però cando su semen est nieddu

Est signu chi sa sindria est cumprìda,

Est realtàde e non est fantasìa

E già l’ischides sos de Baronìa.

 

27-Porcu (Biancu)

Sa zente in sa frutta si cuntentada

Ma su passu est po cunforma a s’anca,

E si sa sindria ponzo in sa tanca

Su terrìnu  ‘onu già mi l’alimentada,

Zizi hat nàdu chi prima contat bianca

A pianu a pianu ruja ‘nche diventada,

E tando addite ti lamentas in cue

Si dae me sese naschìdu Tue.

 

28-Zizi (Ruju)

Deo sa sindria ruja happo connottu

Tue non trattes de cussu colore,

Deo a su ruju sò sempre devottu

E non mi ponet mai in malumore,

A Mie hat visitàdu su Duttore

Issu mi hat nàdu a mandigare ‘e tottu,

Tue de calchi cosa has fattu a mancu

T’hat nàdu a mandigare in biancu.

 

29-Masala (Nieddu)

O caru collega Porcu Ti rispetto

E ‘nde sias cunvintu e persuasu,

Sa parte mia lassa istare in pasu

Pro chi sa parte Tua bene accetto,

Bene s’ammentas sos de Maometto

A sa pedra daiana unu ‘asu

E i sa pedra chi ‘asaìana inie

Si niedda o si est bianca che nie

 

30-Porcu (Biancu)

Ma da chi ses un’ora pisca pisca

Deo chelzo prosighire in bon’umore,

De austu sa die non fit frisca

E Zizi ‘e passizare hat valore,

Bidede unu fundu de figumurisca

La mandigat ch’hat ruju su colore,

Tando ch’est intro colore tenzessidi

Da ch’est bintràda e poi non bessìdi31-Zizi (Ruju)

Sa parte mia l’hazis abusada

Ma penso no est rutta su guai

Si sa parte no est bene analizzàda

Penso importanzia chi tenzad’assai

Pensade a su semafuru in s’istrada

Nieddu e biancu non de mustra mai

Solu su ruju devet dominare

E cando apparit cussu est a firmare.

 

32-Masala (Nieddu)

O Zizi chi mi sese a su fiancu

Has fattu finas una bell’ottàda,

Ca a su dovere mai enis mancu

Cun cussu Tou de s’improvvisàda,

Però ammentadinde in d’un’istrada

No hada s’asfaltu colore biancu,

E tando cussu a mie appartenidi

Est nieddu a Ti narre mi cumbenidi.

 

33-Porcu (Biancu)

De Ti risponder già m’isto in s’isettu

Ca su biancu contat semper puntuale,

E i b’est’issu est sena difettu

Chi Ti traccias su mantu istradale,

E si controllas bene in calchi trettu

Bies bianca s’istriscia pedonale,

E si sò passizende calchi die

Isto siguru e passo inie.


34-Zizi (Ruju)

Non nego, ogni colore lu est valente

Si podede in totue adoperare,

Però su ruju torrat semper in mente

E calchi cosa podede insignare,

Est connottu contìnu a s’istudente

Dae sa prima iscola elementare,

Dae sos mastros a sos professores

Chi curreggene a ruju sos errores.

 

35-Masala (Nieddu)

E dias fare sa zente cunvinta

Ma lassa istare Zizi s’abolottu,

Non sò inoghe pro ti dare un’istrinta

Ammentadinde sò cumpridu e tottu,

Però a da chi ti dana unu vottu

Ammentadinde bi cheret sa tinta,

E d’est tottu su fogu su valore

In custa tinta ‘e nieddu colore

 

36-Porcu (Biancu)

In s’iscola non de fatto figura

E pro cussu in aterue bene besso,

            Postu app’a citare de  s’umana ossadura

Cussa est bianca e a issa m’interesso,

Chi ‘idiada chi b’ada una frattura

Da poi biancu li pones su gesso,

Sempre su biancu contat su sovranu

E cuss’ossu già bo lu torrat sanu.

 

37-Zizi (Ruju)

Deo non de faeddo ‘e chirurgìa

Non sò amigu de s’ingessadura,

De un’atera cosa tenzo cura

..............................................

..............................................

..............................................

Tene a mente cussu ruju donz’istante

Chi mancad’abba, ozzu o carburante.

 

38-Masala (Nieddu)

Su ruju dae mesu minche ‘ogas

Zizi improvvisende a mente sana,

Da cumente est niedda sa mattana

Non t’istes brulla brulla e joga joga,

Ammentadinde niedda est sa toga

E d’est niedda puru sa suttana,

In tribunale comente in s’altare

Tue bi has pagu ite b’intrare.

 

39-Porcu (Biancu)

Su colore meu nò est piseddu

Ca podet dare bene de certos tuos…

E in cortes porto biancos tottos duos

De issos potto fagher su faeddu

Narami si  un’erede hana duos

Anzis che biancu est arrivìdu nieddu

Arriva su colore ‘e Mariu ite disastru

Chi anzi de esser fizzu li est fizzastru.

 

40-Zizi (Ruju)

Faghimus goi sa conclusione

Tottus già unidos e umpare festosos

Custos colores ca sun curiosos

Umpare los ponimos a cumone

E a dognunu li damus rejone

Mancu est digna festa de isposos

Chi totos trese che ses a vicinu

Faghimos su bestire de Arlecchinu.

 

41-Masala (Nieddu)

Tando finimos in modu assoluttu

De fronte a unu populu gentile,

Sa parte mia a un’atera no est simìle

Però in vida hat dadu sempre fruttu,

Ca biancu nè ruju no est deghile

Su meu est su colore de su luttu

Da poi chi si naschede e chi si càmpada

Ca da sa morte nisciunu s’iscampada.

 

42-Porcu (Biancu)

Si su tema este a lu finire

Dogni parte amitto est valorosa.

Happo cantàdu allegra calchi cosa

Tantu pro custa zente divertìre,

Ma non b’hat prus cosa bella de un’isposa

Cand’issa biancu lu giughet su bestire,

Semper in me est sa èarte genuina

Biancu est su latte e bianca  est sa farina.

 

FINE 2° TEMA 

 Gara poetica ASUNI 16/10/2004

Cantata dai poeti B. Zizi, M. Masala, G. Porcu

Duine e varie

1-Zizi

S’ora de sa duina est arrivàda,

E gai su programma lu est cumpletu2-Masala,

E tando Zizi s’ora no est passàda

De sa duina bi fin’in s’isettu

 

3-Porcu

E tando proa cantare no bind’ada

E in s’ischina mi peso derettu

 

4-Zizi

Non isco si sa gara ‘essida est bella

Ma como est s’ora de sa bustarella.

 

5-Masala

Lassa sa bustarella e i sa busta

Ca ancora su dovere non est fattu.

 

6-Porcu

Ma si in testa umìle a una giusta

Un’assignu in biancu contat su riscattu

 

7-Zizi

Pò bustarella non sias ingrattu

Tantu già l’ischis s’isperanzia est custa

 

8-Masala

Tottus sas boltas chi c’hamos cantàdu

In Asune nos han sempre pagàdu

 

9-Porcu

Nois campamus dà sa poesìa

Che s’operaiu dae sa zorronàda

 

10-Zizi

E si sa poesìa enit cessàda

Hamus a morre da sa carestìa

 

11-Masala

E canta Porcu a s’ispensieràda

Ma curre altale e sena fantasìa

 

12-Porcu

E gai s’anima mia si l’ispiegada

Sia mortu chie sa morte l’intregada

 

13-Zizi

Non torredas de nou a campusantu

Sezis tottu suore in conca a issu

 

14-Masala

Como Zizi un’errore has cumissu

Chi ti lu nerza permittimi tantu

 

15-Porcu

Ma deo chi  appo postu in s’abissu

Chie a sa gara non li dà su ‘antu

 

16-Zizi

Si a campusantu torrades continu

Già bos dat calchi ‘asu su becchinu

 

17-Masala

O Porcu sa superbia est sa Tua

E a esser modestu Ti abituas

 

18-Porcu

Creo modestu chi s’app’a parrere

E chirca atteras cosas de mi narrere

 

Zizi

Como cantamos una battorina

Non bi adduremas cun custa cuntierra

Non bi ‘nde cherede in su palcu gherra

Est sa paghe sa menzus meighina

A la cantamos una battorina

 

Masala

Tando cantamos una battorina

Deo happo dogni cosa disizàdu

Ma s’istogomo meu est delicàdu

E non m’atatto de petta porchina.

Tando cantamos una battorina

 

Porcu

A la cantamos una battorina

In dogni logu chircas su pretestu

Ma cando naras chi non sò modestu

Sa limba tenes pro una pischina

A la cantamos una battorina

 

Zizi

A la cantamos un battoretta

Mariu puru non mustrese s’arroganzia

Bi cheret differente pietanzia

Como non pared’ora pro sa petta

A la cantamos una battoretta

 

Masala

Tando la cantamos una battoretta

Enit da poi de sa battorina,

Però Tue pro limba has un’ispina

Lassal’istare intr’e barras chietta

Tando la cantamos una battoretta

 

Porcu

A la cantamus una battoretta

A ti risponder semper mi abbasso

Ca s’intro e ‘ucca  cert’haia sadasso

Non poto fagher mancu su poeta

A la cantamos una battoretta

 

Zizi

A la cantamos una noitola

Ognunu accampa sos dirittos suos

Si bos punghides goi totas duos

M’ada a toccare a cantare a sa sola

A la cantamos una noitola

 

Masala

Tando la cantamos una noitola

Tue ses Porcu su Baroniesu

Però ancora no happo cumpresu

Si ses petta de arrustu o de cassola

Tando cantamos una noitola

 

Porcu

A la cantamos una noitola

Sena puntiglia est unu mortorzu

E già bi cheret unu pagu ‘e puntorzu

In su palcu pro fagher bona iscola

A la cantamos una noitola

 

Zizi

A la cantamos una furistera

Tentàde de bos sedere menzus dote

Pro su chi bos cantades custu notte

Bind’hat de poder ponnere in galera

A la cantamos una furistera

 

Masala

Tando cantamos una furistera

Lassal’istare sa punt’a sa sola

Mi chi sa gara non est un’arzola

E non che jutas sa conca in s’aera

Tando cantamos una furistera

 

Porcu

A la cantamos una furistera

Ca sa gara finìda non est ancora

E si calchi frase piccante essit fora

Est totu pro divertire custa sera

A la cantamos una furistera

 

Zizi

A la cantamos una paesana

Menzus sa paghe amante bene amiga

Ca non b’hat bisonzu ‘e fagher briga

Po cussos pagos soddos chi nos dana

A la cantamos una paesana

 

Masala

Tando cantamos una paesana

O caru Zizi su chi naro serra

Mi chi de faghe nè briga nè gherra

Subra su palcu non tenimus gana

Tando cantamos una paesana

 

Porcu

A la cantamos una paesana

Menzus sa briga in palcu la lassamos

E a Vitalia dae oe invocamos

Chi mandet ogni grazia soberana

A la cantamos una paesana

 

Zizi

A la cantamus una bruschistriglia

In su palcu chi cheren allegrìa

E non bi cheret mancu gelosìa

Non bi cheret nè briga nè puntiglia

A la cantamos una bruschistriglia

 

Masala

Tando cantamos una bruschistriglia

Prima chi si che fettat troppu tardu

Però in palcu cando morit Bernardu

Happ’a fagher cun Porcu sa pariglia

Tando cantamos una bruschistriglia

 

Porcu

A la cantamos una bruschistriglia

Bos rispetu e bos happo cunsideru

Ca si sa briga fatto de abberu

Sò su primu chi lea calchi striglia

A la cantamos una bruschistriglia

 

Zizi

Finimula cun d’una tarantella

Ammittimus chi prima morza deo

Pro morrer pensamentu non mi leo

Si morit prima Mariu est sa bella

E la finimus cun sa tarantella

 

Masala

Tando finimus cun sa tarantella

A da poi de sa bruschistriglia

Si cherzo Ti ch’ingullo che pastiglia

O Ti suzzo che una caramella

Tando finimus custa tarantella

 

Porcu

A la cantamos una tarantella

Caru Mariu sa rivalidade

Ma non isco chi a sa mia edade

Che a mie tenias sa favella

E la finimus cun sa tarantella

 

FINE


 


Gara poetica ASUNI 16/Ottobre/2004

Cantata da Bernardo ZIZI

Sonetto a Santa Vida

 

Su die vinti t’haian processàdu

In mesu a su paganu tribunale,

Tue firma, in su tou fine ideale

Vitalia, sa sentenzia hasa iscultàdu,

In su momentu chi ti han cundennàdu

A Ti dare sa pena capitale;

Fattendedi ‘e sa rughe su signale

Appes cun su Redentore cunfidàdu.

Cun cadena ligada e fragellada

Pro ordine ‘e Adrianu imperadore,

In Casteddu Ti sese immortalàda.

Ricca de fama de gioia e dolore,

S’anima Tua a chelu est volàda

In s’annu chentuvinti ‘e su Segnore.

De cust’isola nostra Vida digna,

Cuncedi de Asuni a sa zente,

Sas grazias chi tenes in cunsigna;

Tottu sos emigrados tene in mente,

Chi torrene a sa terra ‘e sa Sardigna

Pro viver bene decorosamente.

Sos chi hana sa festa organizzàdu,

Mai connoscan trista ora peruna

Umpare a totta sa comunidade,

Comente dae coro, azis bramàdu.

Bos accumpagnede salude e fortuna

In bona permanenzia e amistàde.

 

FINE

 

 

Gara poetica ASUNI 16/Ottobre/2004

Cantata da Mariu MASALA

Sonetto a Santa Vida

 

In Calaris Vitalia naschìda

Tue ses fiza de sa mala sorte,

Cristiana accusàda e persighìda

E processada in sa pagana corte;

E cundennada a sa pena de morte,

Però sa morte già non l’has timìda

A s’istrume lis faghese un’isfida,

Ses eroina coraggiosa e forte.

In s’annu chentuvinti de cust’era

Su battordighi ‘e su mese ‘e Sant’Andria,

Proite capitàda in preghiera

Cando vintitres’annos has’ebbia.

Cun fide in coro ardente e sincera

Delfine nura innozzente e pia;

Però nos dàs esempiu in ube sese,

De martire in palma e cun corona

Beneighe de Asuni su paese;

E cantu b’hat de campagna in dogni zona

Benes mannos invia fin’a pese,

A custa zente devota umile e bona

In sos peccados assolve e perdona.

E da’ divina cura a dogni male;

E cuncedi una grazia ispeciale

De sa festa a sos organizzadores,

Chi sena penas dannos nè dolores

Godan felice una vida serena.

Deo fino sa mia umile iscena

E sia perdonàdu in dogni errore,

Bos sbarazzo a su coro cun amore

Ca est bennìda s’ora ‘e nos dividere,

Restàde cun salude e a menzus bidere.

 

 

FINE

 

 

Gara poetica ASUNI 16/Ottobre/2004

Cantata da Giuseppe PORCU

Sonetto a Santa Vida

 

Su die in su chentu lontanu

Mamma tua in brazzos ti hat bidu,

Immaginadu no adias un’umanu

In s’istoria sa fama ti hat rezìdu;

Sende sutta su tronu de Adrianu,

In su cultu de Cristos proibìdu,

Ma tue Vida cun su coraggiu unìdu

Rezzìdu has su battizzu cristianu.

E a t’arrestare cun dogni tortura,

Tentan de t’istudare s’energia,

De sa fide, chi Deus ti hat dadu;

Però affrontas dogni pena dura,

E de Luciferu andende in cumpagnìa

Su martiriu feu has’affrontàdu;

S’annu chentuvinti fit currente,

Cando illuminàda de tantu amore

Pones sa paga de s’onnipotente.

Oe de Santa chi tenes su valore

Beneighe sos fizos de Sardigna,

Eliminende ogni pena, ogni dolore,

Pro Asune chi fettes, Santa digna,

Ogni momentu chi sias presente

Dogni bene pro lis dare in cunsigna;

Su menzus bene chi ses possidente

Dae su chelu, cun onnipotenza,

Dias pro Comitàdu e Presidente.

Pro calchi errore tenzedas passenzia,

E bona notte e bona permanenzia.

 

FINE

 

 A cura di Antonio Fanari

 

Un ringraziamento particolare a Tziu Mundeddu Macis che ha messo a disposizione

la registrazione della gara.

La registrazione non è ben comprensibile, vi possono essere piccoli errori.

Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto 2009 18:39
 

bottom

Powered by Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.monteualla.it/home/public/templates/colourful-world/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

 © 2014 www.monteualla.it - tutti i diritti riservati - Web Master Dario Secci Asuni
 www.bakumeteo.it
Tutti i contenuti sono di proprietà dei rispettivi autori - vietata la riproduzione